Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học tại Đại học Y Hà Nội

Cử nhân Kỹ thuật Y học

Cử nhân Kỹ thuật Y học

Trung tâm luyện thi đại học Đa Minh cung cấp thông tin cho các bạn chọn lựa ngành Kỹ thuật Y học và chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học của trường Đại học Y Hà Nội
-  Thời gian học: 4 năm. 
 
-  Mục  tiêu chương  trình: Đào  tạo Cử nhân Kỹ  thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
 
Trong quá trình học tập các em sẽ được đào tạo: 
+  Kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc  lập, sáng  tạo các vấn đề  thuộc ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học; 
+  Kiến  thức để  giải  thích được  nguyên  lý  và  cơ  chế  của  các  xét  nghiệm  thông thường, và chỉ đạo việc thực hiện các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng. 
+  Các nguyên  lý, qui  tắc, quy  trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số  loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học. 
+  Thực  hiện  những  biện  pháp  đảm  bảo  chất  lượng  và  kiểm  tra  chất  lượng  xét nghiệm. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành. 
+  Thực hiện các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp. 
+  Thực hiện, kiểm  tra và giám sát các quy  chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. 
+  Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm vi sinh học ở  tuyến Tỉnh. Sử dụng và bảo quản  trang  thiết bị phòng xét nghiệm, các hóa 
chất, sinh phẩm chuyên dùng. 
+  Pha chế được các dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử môi trường trong các lĩnh vực chuyên khoa, sử dụng được các bộ thuốc thử 
+  Làm được  các  xét  nghiệm  huyết  học  truyền   máu,  hóa  sinh,  vi  sinh, ký  sinh miễn dịch, tế bào và giải phẫu bệnh. 
+  Thực  hành  tại  các Labo và  tại  các bệnh  viện  sau khi đã  học được một  số kỹ thuật cơ bản,  thường bắt đầu vào học kỳ  IV hoặc V. Thực hành  lâm sàng  tại các trung tâm xét nghiệm ở trung ương và địa phương, tại các cơ sở y tế được Bộ Y Tế công nhận. 
 
-  Sau khi ra trường, các em sẽ được: 
+  Cấp bằng Cử nhân Kỹ thuật Y học. 
+  Công tác tại các cơ sở y tế; các bệnh viện Trung ương và địa phương. 

Nguồn tin: Trường Đại học Y Hà Nội