Video tổng ôn vật lý 12 thầy Lê Tiến Hà

Video tổng ôn vật lý 12 thầy Lê Tiến Hà

Trung tâm Đa Minh xin giới thiệu các video tổng ôn chương trình vật lý 12 của thầy Lê Tiến Hà tới các em

Thầy Lê Tiến Hà có các bài giảng tổng ôn sau theo chương trình lớp 12:

  1. Tổng ôn đại cương về dao động điều hòa
  2. Tổng ôn tổng hợp dao động điều hòa
  3.