Thi thử môn Hóa ngày 30-04 tại Trung tâm Đa Minh

Thi thử môn Hóa ngày 30-04 tại Trung tâm Đa Minh

Thi thử môn Hóa ngày 30-04 tại Trung tâm Đa Minh

Thi thử môn Hóa ngày 30-04 tại Trung tâm Đa Minh

Đề thi và đáp án kỳ thi thử tại trung tâm Đa Minh môn Vật lý kỳ thi ngày 30-04-2014. Các em xem trực tuyến và tải về tại đây

Đề thi


Đề thi thử môn hóa
Đề thi thử môn hóa
Đề thi thử môn hóa

Đề thi thử môn hóa

Đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án
1                 B 31 A
2                 D 32 B
3                 D 33 A
4                 A 34 C
5                 D 35 A
6                 D 36 D
7                 B 37 C
8                 C 38 A
9                 C 39 A
10         D 40 D
11         B 41 C
12         B 42 A
13         A 43 A
14         A 44 C
15         C 45 B
16         C 46 B
17         D 47 B
18         B 48 C
19         A 49 D
20         C 50 A
21         D 51 D
22         A 52 A
23         C 53 D
24         B 54 B
25         D 55 A
26         D 56 D
27         C 57 B
28         A 58 C
29         D 59 A
30         A 60 A

Tải về

Đề thi thử môn hóa