Ngành Kinh tế của ĐHBKHN khác gì so với các trường kinh tế?

Ngành Kinh tế của ĐHBKHN khác gì so với các trường kinh tế?

Ngành Kinh tế của ĐHBKHN khác gì so với các trường kinh tế?Ngành Kinh tế của ĐHBKHN khác gì so với các trường kinh tế?

Ngành Kinh tế của trường Đại học Bách khoa Hà Nội khác và giống như thế nào so với các ngành kinh tế của những trường kinh tế khác như Ngoại thương, kinh tế quốc dân, thương mại …?

Nhìn chung, chương trình đào ngành Kinh tế và Quản lý của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không khác biệt nhiều so với chương trình đào tạo ngành Kinh tế của các trường Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Thương mại vì các chương trình này đều phải dựa vào Khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, do nằm trong một Trường kỹ thuật hàng đầu nên khối Kinh tế của Bách Khoa có đặc thù là tính lượng hóa khá cao và gắn chặt chẽ với môi trường doanh nghiệp.

Trong nhóm ngành Kinh tế và Quản lý của Trường ĐHBK Hà Nội, ngành Kinh tế công nghiệp và Quản lý công nghiệp có tính đặc thù cao, các em tốt nghiệp ngành này có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm trong môi trường các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Dầu khí, Điện, Than, Logicstics,…đây là đặc thù mà chỉ ngành Kinh tế các trường kỹ thuật mới có.